Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kaliska Agencja Medyczna „MEDIX” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Majkowskiej 13 A, adres e-mail: administracja@medix.kalisz.pl, numer telefonu 62 501 76 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123876, numer NIP: 6181022303, REGON: 250568540, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych wykonuje Pan Leszek Błaszczyk tel. 607-757-777. Adres mailowy: bhpmega@wp.pl.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w procesie leczenia.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania